حقوق اجتماعی

bayad

جامعه بداند...

زمانی که در مورد موضوعی مربوط به سندرم داون صحبت می کنید که در واقع در مورد بخشی از جامعه شامل افراد سندرم داون و خانواده های آنهاست، لطفا به مواردزیر توجه کنید.

چه نگوییم

مونگل
از سندرم داون رنج می برد و یا قربانی سندرم داون است
کودک/بچه /فرد داون
عقب افتاده/ معلول ذهنی /دیوانه
معلولیت/ بیماری/مرض
برای اختصار نگوییم داون

چه بگوییم

شخص/کودک/بچه سندرم داون
سندرم داون دارد
شخص/کودک/بچه با سندرم داون
دارای اختلال یادگیری
شرایط یا وضعیت ژنتیکی
شرایط یا وضعیت ژنتیکی اگر لازم شداز لغت اختصاری DS استفاده کنیم

باورها

افراد با سندرم داون عمر کوتاهی دارند
تنها مادران با سن بالا کودک سندرم داون به دنیا می آورند

افراد سندرم داون نمی توانند به یک زندگی نرمال دست یابند

همه افراد سندرم داون یک شکل هستند

افراد سندرم داون همیشه شاد و مهربانند

حقایق

امروزه افراد سندرم داون می توانند به زندگی طولانی امیدوارباشند.
گرچه مادران با سن بالا شانس بیشتری برای داشتن کودکان سندرم داون دارند،با این حال تعداد کودکان سندرم داون مادران با سن پایین بالاتر است چرا که میزان زاد و ولد نیز در این گروه بالاتر است.
با حمایت صحیح اکثر افراد سندرم داون یاد می گیرند که راه بروندوحرف بزنند، در حال حاضر بسیاری از آنها در مدارس عادی تحصیل می کنند و زندگی کامل و نیمه مستقلی را در بزرگسالی تجربه می کنند
افرادسندرم داون می توانند برخی ویژگی های ظاهری سندرم داون یاهمه آنهارا داشته باشند.یک فرد سندرم داون بیشتر به خانواده خود شبیه است تا به افراد سندرم داون دیگر
همه ما انسان هستیم و افراد سندرم داون نیز درست مثل بقیه دارای شخصیت و حالات روحی مختلف هستند