نمودارهای رشد

نمودارهای رشد کودکان سندرم داون

نمودار رشد اولین بار توسط دیوید مورلی طرح ریزی شد و سپس از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت. طبق این نمودار، رشد قدی و وزنی و همچنین اندازه دور سر کودکان هر ماه به صورت منظم اندازه گیری و پایش می شود تا بر طبق آن بتوان نتیجه گیری در مورد روند رشد کودک به دست آورد و چنانچه نیازی به تغییردر برنامه غذایی کودک باشد و یا آنکه کودک نیاز به مراقبتی خاص داشته باشد، طبق این نمودارها مشخص گردد. لیکن آنچه می بایست در مورد کودکان سندرم داون لحاظ شود
تفاوت این کودکان با کودکان عادی در میزان و زمان رشد است.متاسفانه در کشور ما اگر چه نمودارهای رشد در زمان تولد کودک در بیمارستانها و مراکز بهداشتی در اختیار خانواده گذارده می شود اما نمودارهای ویژه این کودکان در مراکز عادی بهداشتی وجود ندارد و در زمان تولد نمودار رشد کودکان عادی در اختیار خانواده ها قرار می گیرد. این مساله، به ویژه در ماه های نخست و زمانی که خانواده هنوز به همه حقایق در مورد کودکان سندرم داون دست پیدا نکرده اند، می تواند برای والدین آزار دهنده و نگران کننده باشد. در حالی که آنچه مسلم است تفاوت میان کودکان عادی و کودکان سندرم داون است . کودک سندرم داونی که تحت مراقبت دقیق خانواده باشد می بایست بر روی نمودار رشد مخصوص به کودکان سندرم داون رشدی خوب و مناسب داشته باشد.

دسته بندی نمودار ها