ارزش های اصلی

ارزش های اصلی

ارزش‌های اصلی در انجمن آسمان نیلی مبنایی برای تدوین سیاست های انجمن می باشد.که با تکیه بر آنها، شیوه رفتار روزانه کارکنان انجمن مشخص‌ می گردد . انجمن آسمان نیلی به هنگام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت وکوتاه مدت ارزش‌های محوری مشخص شده خود را رعایت نموده و به هنگام ارزیابی عملکرد، تصمیماتی را که در این زمینه می‌گیرند برپایه ارزش‌های محوری خود اخذ می نماید. در بخش پایین این ارزش ها تشریح شده است.

core

چشم انداز

حقوق و فرصت های برابر با دیگر شهروندان برای افراد مبتلا به سندرم داون

ماموریت

ما با تغییر نگرش خانواده و جامعه نسبت به افراد مبتلا به سندرم داون و با فراهم سازی بستر مناسب جهت استقلال و حضور این افراد در جامعه به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک می کنیم

اهداف

ترویج و گسترش فعالیت های اجتماعی افراد مبتلا به سندرم داون جهت برقراری ارتباط با دیگران
ارائه اطلاعات ، پشتیبانی و منابع به افراد مبتلا به سندرم داون و خانواده و سرپرستان آنها
ارتقاء سطح آگاهی عمومی جامعه در درک بیشتر مبتلایان به سندرم داون
حمایت از فعالیت ها ، طرح ها و پژوهش های درمانی و رفتاری با موضوعیت سندرم داون
پشتیبانی و کمک به رشد و استقلال افراد مبتلا به سندرم داون

ارتباطات

همکاری وهماهنگی با سایر سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط مثل سازمان بهزیستی و سایر انجمن های سندرم دان همواره به عنوان یک اصل در انجمن آسمان نیلی تعریف گردیده است