همکاران ما

موسسین

انجمن آسمان نیلی با حمایت و تلاش تعدادی از خیرین شهر اصفهان تشکیل گردید این افراد عبارتند از : آقای نادر نیلی زاده - خانم ها سها صراف - فاطمه احمدی -دکترسیما جنتیان - فاطمه غرضی-سمیه مقدس - مهرماه طبا طبایی - آذر ابدالی - دکترفائزه تابش - دکترالهام تابش که پس از تشکیل رسمی انجمن و با شکل گرفتن هیات مدیره مسئولیت نظارت بر اجرای عملکرد انجمن به هیات مدیره واگذار گردید.

هیات مدیره

درحال حاضر اعضای هیات مدیره عبارتند از : آقایان نادر نیلی زاده-علی رضا احمدی - امیر رضا ثابت پی - امیر صدیقین -خانم ها سها صراف - دکتر نزهت احمدی - فاطمه احمدی -فاطمه طباطبایی- زهرا نجار عضو - مهرماه طبا طبایی -سیما آقاقزوینی

women

دکتر نزهت احمدی

خزانه دار

متولد تیر 1341 با مدرک دکترا در رشته تاریخ و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن

soha

سها صراف

مدیرعامل

متولد مهر 1358 وبا مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات عضو هیات مدیره و مدیر عامل انجمن

nader

نادر نیلی زاده

رئیس هیات مدیره

متولد شهریور 1353 با مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع عضو هیات مدیره و سرپرست کارگروه امور پشتیبانی انجمن

همکاران

آخرین هیات مدیره که در سال 1394 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند عبارتند از : آقایان نادر نیلی زاده-علی رضا احمدی - امیر رضا ثابت پی - امیر صدیقین -خانم ها سها صراف - دکتر نزهت احمدی - فاطمه احمدی -فاطمه طباطبایی- زهرا نجار عضو - مهرماه طبا طبایی -سیما آقاقزوینی