دسته: اخبار ارتباط با سازمان ها

dsi

عضویت در سازمانی جهانی سندرم دان

عضویت در سازمانی جهانی سندرم دان موسسه سندرم دان بین المللی یک شبکه جهانی متشکل از افراد و سازمان ها از سراسر جهان است که متعهد به بهبود کیفیت زندگی برای افراد مبتلا به سندرم داون در سراسر جهان می باشند ماموریت این موسسه ترویج حق ذاتی افراد سندرم دان و پذیرش ان ها به [...]